Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
saper
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đào chân cho đổ
 • xói lở
  • Torrent qui sape ses berges
   suối xói lở bờ
 • (nghĩa bóng) phá hoại ngầm
  • Saper une organisation
   phá hoại ngầm một tổ chức
  • être bien sapé
   ăn mặt bảnh
Related words
Related search result for "saper"
Comments and discussion on the word "saper"