Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
satisfy
/'sætisfai/
Jump to user comments
động từ
 • làm thoả mãn, làm vừa lòng, đáp ứng (được yêu cầu, điều kiện...)
  • to satisfy the examiners
   đáp ứng được yêu cầu của giám khảo; trúng tuyển, đỗ
 • dạng bị động thoả mãn, hài lòng (với thành tích...)
  • we should not rest satisfied with our successes
   chúng ta không được thoả mãn với thắng lợi của chúng ta
 • trả (nợ); làm tròn (nhiệm vụ); chuộc (tội)
 • thuyết phục, chứng minh đầy đủ, làm cho tin
Related words
Related search result for "satisfy"
Comments and discussion on the word "satisfy"