Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
meet
/mi:t/
Jump to user comments
danh từ
 • cuộc gặp gỡ (của những người đi săn ở một nơi đã hẹn trước, của những nhà thể thao để thi đấu)
ngoại động từ met
 • gặp, gặp gỡ
  • to meet someone in the street
   gặp ai ở ngoài phố
  • to meet somebody half-way
   gặp ai giữa đường; (nghĩa bóng) thoả hiệp với ai
 • đi đón
  • to meet someone at the station
   đi đón ai ở ga
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xin giới thiệu, làm quen (với người nào)
  • meet Mr John Brown
   xin giới thiệu ông Giôn-Brao
 • gặp, vấp phải, đương đầu
  • to meet danger
   gặp nguy hiểm
  • to meet difficulties
   vấp phải khó khăn
 • đáp ứng, thoả mãn, làm vừa lòng
  • to meet a demand
   thoả mãn một yêu cầu
  • to meet the case
   thích ứng
 • nhận, tiếp nhận; chịu đựng, cam chịu
  • he met his reward
   anh ấy nhận phần thưởng
  • to meet one's end (death)
   chết, nhận lấy cái chết
 • thanh toán (hoá đơn...)
nội động từ
 • gặp nhau
  • when shall we meet again?
   khi nào chúng ta lại gặp nhau?
 • gặp gỡ, tụ họp, họp
  • the Committee will meet tomorrow
   ngày mai uỷ ban sẽ họp
 • gặp nhau, nối nhau, tiếp vào nhau, gắn vào nhau
IDIOMS
 • to meet with
  • tình cờ gặp
  • gặp phải, vấp phải (khó khăn...)
 • to meet the ear
  • được nghe thấy
 • to meet the eye
  • được trông thấy
 • to meet someone's eye
  • nhìn thấy (bắt gặp) ai đang nhìn mình; nhìn trả lại
 • to make both ends meet
  • thu vén tằn tiện để cuối tháng khỏi thiếu tiền
tính từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) đúng, thích hợp
  • it is meet that
   đúng là
Related search result for "meet"
Comments and discussion on the word "meet"