Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
saucer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • vét nước xốt
  • Saucer son assiette
   vét nước xốt trên đĩa
 • (từ hiếm, nghĩa ít dùng) nhúng vào nước xốt
 • (nghĩa rộng) nhúng vào
  • Saucer des peaux dans un bain d'eau salée
   nhúng da thú vào nước muối
 • (thân mật) làm ướt đẫm
 • (thân mật) mắng
  • Saucer quelqu'un
   mắng ai
 • hồ (thuốc lá)
Related search result for "saucer"
Comments and discussion on the word "saucer"