Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
saisir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • bắt lấy, nắm lấy, tóm lấy
  • Saisir quelqu'un au collet
   tóm lấy cổ áo ai
 • cầm (một đồ vật để sử dụng)
  • Saisir une épée par le poignet
   cầm gươm bằng chuôi
 • chiếm lấy
  • Saisir le pouvoir
   chiếm lấy chính quyền
 • nắm lấy; nắm được
  • Saisir l'occasion
   nắm lấy cơ hội
  • Saisir une pensée
   nắm được một tư tưởng
 • tịch biên; tịch thu
  • Saisir un mobilier
   tịch biên đồ đạc
 • tác động mạnh đến, làm cho cảm thấy
  • Le froid m'a saisi
   tôi cảm thấy lạnh
 • đưa ra (tòa)
  • Saisir un tribunal d'une affaire
   đưa một việc ra tòa
 • nướng; rán nóng già (thịt..)
 • (hàng hải) buộc chặt (tàu thuyền)
Related search result for "saisir"
Comments and discussion on the word "saisir"