Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se fier
Jump to user comments
tự động từ
 • tin vào, phó thác vào
  • Se fier à son ami
   tin vào người bạn thân
  • il ne s'y fie pas
   nó chẳng liều làm thế đâu
  • ne pas se fier à ses oreilles
   không tin ở tai mình
  • ne pas se fier à ses yeux
   không tin ở mắt mình
Related words
Related search result for "se fier"
Comments and discussion on the word "se fier"