Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se lier
Jump to user comments
tự động từ
 • quánh lại
  • La sauce se lie
   nước xốt quánh lại
 • (hội họa) hòa với nhau
  • Couteurs qui se lient bien
   màu rất hòa với nhau
 • kết giao
  • Se lier avec quelqu'un
   kết giao với ai
 • bị gắn bó, bị ràng buộc
  • Se lier par un serment
   bị ràng buộc bằng một lời thề
Related search result for "se lier"
Comments and discussion on the word "se lier"