Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
shield
/ʃi:ld/
Jump to user comments
danh từ
 • cái mộc, cái khiên
 • tấm chắn, lưới chắn (ở máy)
 • người che chở, vật che chở
 • (sinh vật học) bộ phận hình khiên
 • miếng độn (ở cổ áo, nách áo, cho khỏi bẩn mồ hôi...)
IDIOMS
 • the other side of the shield
  • mặt trái của vấn đề
ngoại động từ
 • che chở
 • bao che, che đậy, lấp liếm
 • (kỹ thuật) chắn, che
Related words
Related search result for "shield"
Comments and discussion on the word "shield"