Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
screen
/skri:n/
Jump to user comments
danh từ
 • bình phong, màn che
  • a screen of trees
   màn cây
  • under the screen of night
   dưới màn che của bóng tối
 • (vật lý) màn, tấm chắn
  • electric screen
   màn điện
  • shadow screen
   màn chắn sáng
 • bảng, thông báo (có lưới sắt mắt cáo...)
 • màn ảnh, màn bạc
  • panoramic screen
   màn ảnh rộng
  • the screen
   phim ảnh (nói chung)
 • cái sàng (để sàng than...)
IDIOMS
 • to act as screen for a criminal
  • che chở một người phạm tội
 • to put on a screen of indifference
  • làm ra bộ thờ ơ, làm ra vẻ thờ ơ
ngoại động từ
 • che chở, che giấu
 • (vật lý) chắn, che; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chuyển một cuốn tiểu thuyết, một vở kịch) thành bản phim
 • giần, sàng, lọc (than...)
 • (nghĩa bóng) nghiên cứu và thẩm tra lý lịch (người)
nội động từ
 • được chiếu (phim)
Related search result for "screen"
Comments and discussion on the word "screen"