Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
shell
/ʃelf/
Jump to user comments
danh từ
 • vỏ; bao; mai
  • to retire into one's shell
   rút vào vỏ của mình
  • to come out of one's shell
   ra khỏi vỏ, chan hoà với mọi người
 • vỏ tàu; tường nhà
 • quan tài trong
 • thuyền đua
 • đạn trái phá, đạn súng cối; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đạn
 • đốc kiếm
 • (như) shell-jacket
 • (vật lý); (hoá học) vỏ, lớp
  • ion shell
   vỏ ion
  • electron shell
   lớp electron
 • nét đại cương (một kế hoạch)
 • vỏ bề ngoài
 • (thơ ca) đàn lia
động từ
 • bóc vỏ, lột vỏ (quả đậu, tôm...); nhể (ốc)
  • to shell peas
   bóc vỏ đậu
 • phủ vỏ sò, lát bằng vỏ sò
 • bắn pháo, nã pháo
IDIOMS
 • to shell off
  • tróc ra
 • to shell out
  • (từ lóng) trả tiền, xuỳ tiền
Related search result for "shell"
Comments and discussion on the word "shell"