Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
smeary
/'smiəri/
Jump to user comments
tính từ
  • vấy bẩn, có dấu bẩn, dơ bẩn
  • làm bẩn
  • nói xấu, bôi nhọ
Related search result for "smeary"
Comments and discussion on the word "smeary"