Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
snare
/sneə/
Jump to user comments
danh từ
 • cái bẫy, cái lưới (bẫy chim)
  • to sit a snare
   gài bẫy, giăng lưới
 • cạm bẫy, mưu, mưu chước
  • to be caught in a snare
   bị mắc bẫy
 • điều cám dỗ
 • (số nhiều) dây mặt trống (buộc ngang mặt trống để tăng âm)
ngoại động từ
 • đánh bẫy (chim), gài bẫy, đặt bẫy
 • bẫy
Related search result for "snare"
Comments and discussion on the word "snare"