Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
summery
/'sʌmə summery/ Cách viết khác : (summerlike) /'sʌməlaik/ (summerly) /'sʌməli/
Jump to user comments
tính từ
  • (thuộc) mùa hè; như mùa hè
Related words
Related search result for "summery"
Comments and discussion on the word "summery"