Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
spirea
/spai'riə/ Cách viết khác : (spirea) /spai'riə/
Jump to user comments
danh từ
  • (thực vật học) cây mơ trân châu (họ hoa hồng)
Related words
Related search result for "spirea"
Comments and discussion on the word "spirea"