Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sphere
/sfiə/
Jump to user comments
danh từ
 • hình cầu, khối cầu, quả cầu; mặt cầu
 • (thơ ca) bầu trời, vũ trụ; thiên thể
 • khu vực, phạm vi (hoạt động, quyền lực...); vị trí xã hội; môi trường
  • sphere of action
   khu vực ảnh hưởng
  • that does not come withing my sphere
   việc ấy không thuộc phạm vi quyền lực của tôi
  • it is a great mistake ot take him out of his sphere
   đưa nó ra khỏi môi trường của nó là một sai lầm lớn
IDIOMS
 • doctrine of the sphere
  • hình học và lượng giác cầu
ngoại động từ
 • cho vào trong một quả cầu
 • làm thành hình cầu
 • (thơ ca) tâng bốc lên tận mây xanh
Related search result for "sphere"
Comments and discussion on the word "sphere"