Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
shiver
/'ʃivə/
Jump to user comments
danh từ
 • sự run, sự rùng mình (vì rét, vì sợ...)
  • it gives me the shivers to think of it
   cứ nghĩ đến việc ấy là tôi lại rùng mình
nội động từ
 • run, rùng mình
  • to shiver with cold
   run vì lạnh
  • to shiver with fear
   rùng mình vì sợ
danh từ ((thường) số nhiều)
 • mảnh vỡ, miếng vỡ
động từ
 • đập vỡ, đánh vỡ; vỡ
IDIOMS
 • shiver my timbers!
  • chết trôi! chết tiệt! hà bá lôi đi! (câu rủa của thuỷ thủ)
Related words
Related search result for "shiver"
Comments and discussion on the word "shiver"