Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
spare
/speə/
Jump to user comments
tính từ
 • thừa, dư, có để dành
  • spare time
   thì giờ rỗi
  • spare cash
   tiền để dành
  • spare room
   buồn ngủ dành riêng cho khách
 • thanh đạm, sơ sài
  • spare diet
   chế độ ăn uống thanh đạm
 • gầy go
  • man of spare frame
   người gầy gò
 • để thay thế (đồ phụ tùng)
danh từ
 • đồ phụ tùng (máy móc)
ngoại động từ
 • để dành, tiết kiệm
  • to spare expense
   tiết kiệm việc chi tiêu
  • to spare no efforts
   không tiếc sức
 • không cần đến, có thừa
  • we cannot spare him just now
   hiện giờ chúng tôi rất cần đến anh ta
  • I can spare you 10 d
   tôi có thể cho anh vay tạm 10 đồng
 • tha, tha thứ, dung thứ; miễn cho
  • to spare someone's life
   thay mạng cho ai, tha giết ai
  • to spare someone's feelings
   không chạm đến tình cảm của ai
  • I could have spared the explanation
   đáng lẽ tôi đã có thể miễn việc giải thích
  • spare me these jeremiads
   xin miễn cho tôi những lời than van đó
nội động từ
 • ăn uống thanh đạm
 • tằn tiện
IDIOMS
 • spare the rod and spoil the child
  • (xem) rod
 • to have enought and to spare
  • có của ăn của để; dư dật
Related search result for "spare"
Comments and discussion on the word "spare"