Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
stumble
/'stʌmbl/
Jump to user comments
danh từ
 • sự vấp, sự sẩy chân, sự trượt chân
 • sự nói vấp
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự lầm lỡ, sự sai lầm
nội động từ
 • vấp, sẩy chân, trượt chân
  • to stumble along
   đi lúc lúc lại vấp
 • nói vấp váp, nói lỡ
  • to stumble in a speech
   đọc vấp váp một bài diễn văn
 • ngần ngại, lưỡng lực (trước một việc gì)
 • tình cờ gặp
  • to stumble upon somebody
   tình cờ gặp ai
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lầm lỡ, sai lầm
ngoại động từ
 • làm cho vấp, làm cho sấy chân, làm cho trượt chân
Related search result for "stumble"
Comments and discussion on the word "stumble"