Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
hit
/hit/
Jump to user comments
danh từ
 • đòn, cú đánh trúng (đấm, bắn, ném)
  • a clever hit
   một đòn hay
  • three hits and five misses
   ba đòn trúng năm đòn hụt
 • việc thành công; việc đạt kết quả; việc may mắn
  • the new play is quite a hit
   bản kịch mới rất thành công
 • ((thường) + at) lời chỉ trích cay độc, nhận xét gay gắt
  • that was a hit at me
   câu đó nhằm chỉ trích tôi đấy
ngoại động từ
 • đánh, đấm trúng, bắn trúng, ném trúng
  • hit hard!; hit out!
   đánh mạnh vào
  • to hit someone on the head
   đánh trúng đầu ai
 • va phải, vấp phải, va trúng
  • to hit one's head against (on) a door
   va đầu vào cửa
 • (nghĩa bóng) chạm nọc, xúc phạm đến, làm tổn thương, làm đau khổ (về tình cảm...)
  • to be hard hit
   bị đòn nặng; bị đánh trúng; (nghĩa bóng) bị xúc phạm nặng nề; bị chạm nọc, bị đau khổ
 • tìm ra, vớ được
  • to hit the right path
   tìm ra con đường đi đúng
 • hợp với, đúng với
  • to hit someone's fance
   hợp với (đúng với) sở thích của ai
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đạt tới, đạt được, tới
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mê đắm, đam mê
  • to hit the bottle
   đam mê rượu chè
nội động từ
 • (+ at) nhằm đánh
 • (+ against, upon) vấp phải, va trúng
 • (+ on, upon) tìm ra, vớ được
  • to hit upon a plan
   tìm ra một kế hoạch
IDIOMS
 • to hit off
  • nhại đúng như hệt, lặp lại đúng như in
  • đánh tới tấp; đấm phải, đấm trái túi bụi
 • to hit below the belt
  • (thể dục,thể thao) đánh bụng dưới, đánh sai luật (quyền Anh)
  • (nghĩa bóng) chơi không chính đáng, chơi gian lận, chơi xấu
 • to hit it off with somebody
  • đồng ý với ai, ăn ý với ai, tâm đầu ý hợp với ai
 • to hit it off together
  • ăn ý với nhau, tâm đầu ý hợp với nhau
 • to hit it
 • to hit the [right] nail on the heald
  • đoán trúng, nói đúng
 • to hit the bit spots
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (hàng không), (từ lóng) hạ cánh, đỗ xuống đất
  • rơi xuống đất
 • to hit the silk
  • (xem) silk
 • to hit the trail (pike, road, breeze)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ra đi, lên đường
  • đi chơi, đi du lịch
Related search result for "hit"
Comments and discussion on the word "hit"