Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
support
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • cây chống, cái đỡ, cái giá
  • Les supports de charpente
   những cây chống sườn nhà
  • Support pour éprouvettes
   cái giá ống nghiệm
 • (hội họa) mặt nền
  • Support de laque
   mặt nền sơn
 • (nhiếp ảnh) lớp nền
  • Support de film
   lớp nền phim
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sự nâng đỡ; nơi nương tựa
  • Il a perdu son support
   nó đã mất nơi nương tựa
Related search result for "support"
Comments and discussion on the word "support"