Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
support
/sə'pɔ:t/
Jump to user comments
danh từ
 • sự ủng hộ
  • to give support to somebody
   ủng hộ ai
  • to require support
   cần được sự ủng hộ
  • to speak in support of somebody
   phát biểu ý kiến ủng hộ ai
 • người ủng hộ
  • the chief support of the cause
   người ủng hộ chính của sự nghiệp
 • người nhờ cậy, nơi nương tựa, cột trụ (của gia đình...); nguồn sinh sống
  • the sole support of one's old age
   người nhờ cậy độc nhất trong lúc tuổi gìa
 • vật chống, cột chống
ngoại động từ
 • chống, đỡ
 • truyền sức mạnh, khuyến khích
  • what supported him was hope
   điều khuyến khích anh ta là nguồn hy vọng
 • chịu đựng, dung thứ
  • to support fatigue well
   chịu đựng mệt giỏi
 • nuôi nấng, cấp dưỡng
  • to support a family
   nuôi nấng gia đình
 • ủng hộ
  • to support a policy
   ủng hộ một chính sách
  • to support an institution
   ủng hộ (tiền) cho một tổ chức
 • chứng minh, xác minh
  • to support a charge
   chứng minh lời kết tội
 • (sân khấu) đóng giỏi (một vai)
Comments and discussion on the word "support"