Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
thậm chí
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • voire.
  • Nhiều tháng , thậm chí nhiều năm
   plusieurs mois. voire plusieurs années.
 • même.
  • Thậm chí đến bạn thân cũng tìm cách xa lánh
   même ses amis intimes cherchent à le fuir.
Related search result for "thậm chí"
Comments and discussion on the word "thậm chí"