Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
fiddle
/'fidl/
Jump to user comments
danh từ
 • (thông tục); buồm) khoan moan (hàng hải) cái chèn, cái chốt, cái chặn
 • (từ lóng) ngón lừa bịp; vố lừa bịp
IDIOMS
 • face as long as a fiddle
  • mặt buồn dài thườn thượt
 • fit as as fiddle
  • khoẻ như vâm, rất sung sức
 • to hang up one's fiddle
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngừng làm việc
 • to hang up one's fiddle when one comes home
  • ra ngoài thì tươi như hoa, về nhà thì mặt sưng mày sỉa
 • to play first fiddle
  • giữ vai trò chủ đạo
 • to play second fiddle
  • ở địa vị phụ thuộc
ngoại động từ
 • kéo viôlông (bài gì)
 • (+ away) lãng phí, tiêu phí
  • to fiddle away one's time
   lãng phí thì giờ, làm vớ vẩn mất thì giờ
nội động từ
 • chơi viôlông; ((đùa cợt); guội gãi viôlông; cò cử viôlông
 • ((thường) + about, at, with...) nghịch vớ vẩn, làm trò vớ vẩn
  • to fiddle with a piece of string
   nghịch vớ vẩn mẩu dây
  • to fiddle about
   đi vớ vẩn, đi chơi rong; ăn không ngồi rồi
 • (từ lóng) lừa bịp
thán từ
 • vớ vẩn!
Related search result for "fiddle"
Comments and discussion on the word "fiddle"