Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tireur
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • (kỹ thuật) người kéo sợi
  • Tireur d'or
   người kéo sợi vàng
 • người bắn
  • Un bon tireur
   một người bắn giỏi
 • (thương nghiệp) người phát hành (hối phiếu)
 • (tiếng lóng, biệt ngữ) kẻ cắp móc túi
 • (từ hiếm, nghĩa ít dùng) người kéo
  • Tireur de charrette
   người kéo xe ba gác
  • tireur de cartes
   thầy bói bài
Related search result for "tireur"
Comments and discussion on the word "tireur"