Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
trạng thái
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • états.
  • Trạng thái của vật chất
   états de la matière;
  • Trạng thái tâm hồn
   état d'âme.
Related search result for "trạng thái"
Comments and discussion on the word "trạng thái"