Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
nu
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • nuy (chữ cái Hy Lạp)
 • khoả thân; tranh khoả thân; tượng khoả thân
tính từ
 • trần, trần truồng
  • Enfant nu
   đứa bé trần truồng
  • Tête nue
   đầu trần
  • épée nue
   gươm tuốt trần
  • Vérité toute nue
   sự thật trần truồng, sự thật không che đậy
 • trụi, trọc, rỗng không
  • Colline nue
   đồi trọc
  • Arbre nu
   cây trụi lá
  • Maison nue
   nhà rỗng không (không có đồ đạc)
 • mộc mạc
  • Style nu
   lời văn mộc mạc
  • à l'oeil nu
   bằng mắt thường
  • invisible à l'oeil nu
   không thể thấy bằng mắt thường
  • à nu
   để trần
  • Se mettre à nu
   cởi trần
  • monter un cheval à nu
   cỡi ngựa không yên
  • à nu
   bóc trần, không che đậy, không tô vẽ
  • mettre à nu
   bóc trần
Related words
Related search result for "nu"
Comments and discussion on the word "nu"