Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
traverse
/'trævə:s/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đi ngang qua
 • (toán học) đường ngang
 • thanh ngang, xà ngang, đòn ngang
 • (hàng hải) đường chữ chi (để tránh gió ngược...)
 • đường tắt (leo núi)
  • to make a traverse
   vượt núi bằng đường tắt
 • (quân sự) sự xoay (súng) cho đúng hướng
 • (quân sự) tường che chiến hào
 • (pháp lý) sự chối
 • (nghĩa bóng) sự phản đối, sự chống lại; điều làm trở ngại, điều cản trở
  • it is a traverse for his plan
   đó là một điều trở ngại cho kế hoạch của hắn
ngoại động từ
 • đi qua, đi ngang qua, vượt qua; nằm vắt ngang
  • to traverse a forest
   đi qua một khu rừng
  • the railway traverses the country
   đường sắt chạy ngang qua vùng này
 • đi (một quãng đường), đi theo (một đường phố)
 • nghiên cứu kỹ lưỡng, xét kỹ toàn bộ
  • to traverse a subject
   nghiên cứu toàn bộ một vấn đề
 • (pháp lý) chối (trong lời biện hộ)
 • (quân sự) xoay (chĩa) (súng) đúng hướng
 • (ngành đường sắt) chuyển tải, sang toa
 • bào (gỗ) ngang thớ
 • (nghĩa bóng) phản đối, chống lại, làm thất bại (kế hoạch...)
  • to traverse an opinion
   phản đối một ý kiến
nội động từ
 • xoay quanh trục (kim la bàn...)
 • đi đường tắt (leo núi)
 • (pháp lý) chối (trong khi biện hộ)
tính từ
 • đặt ngang, vắt ngang
IDIOMS
 • traverse sailing
  • (hàng hải) sự đi theo đường chữ chi (để tránh gió ngược...)
Comments and discussion on the word "traverse"