Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
span
/spæn/
Jump to user comments
thời quá khứ (từ cổ,nghĩa cổ) của spin
danh từ
 • gang tay
 • chiều dài (từ đầu này đến đầu kia)
  • span of a bridge
   chiều dài của một cái cầu
  • the whole span of Roman history
   toàn bộ lịch sử La mã
 • nhịp cầu
  • a bridge of four spans
   cầu bốn nhịp
 • khoảng cách ngắn; khoảng thời gian ngắn
  • our life is but a span
   cuộc đời chúng ta ngắn chẳng tày gang
 • nhà ươm cây ((có) hai mái
 • cặp (bò, ngựa, lừa...)
 • (hàng không) sải cánh (của máy bay)
 • (hàng hải) nút thòng lọng
ngoại động từ
 • băng qua, bắc qua (một con sông)
 • bắc cầu (qua sông)
 • nối (từ giai đoạn này sang giai đoạn khác) (trí nhớ...)
  • his life spans nearly the whole century
   ông ấy sống gần một thế kỷ
 • đo sải, đo bằng gang tay
 • (hàng hải) buộc (cột buồm...) bằng dây chão
nội động từ
 • di chuyển theo lối sâu đo
Related words
Related search result for "span"
Comments and discussion on the word "span"