Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
trempe
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • (kỹ thuật) sự tôi
  • La trempe de l'acier
   sự tôi thép
  • Trempe accélérée
   sự tôi nhanh
  • Trempe arrêtée
   sự tôi đẳng nhiệt
  • Trempe à l'air
   sự tôi trong không khí
  • Trempe par arrosage
   sự tôi tưới
  • Trempe par aspersion
   sự tôi phun
  • Trempe par immersion
   sự tôi nhúng
  • Trempe au bain
   sự tôi trong dung dịch
  • Trempe au bain de sel
   sự tôi trong nước muối
  • Trempe au chalumeau
   sự tôi bằng mỏ đốt
  • Trempe différée/trempe étagée/trempe échelonnée
   sự tôi từng nấc
  • Trempe directe
   sự tôi trực tiếp (ngay sau khi nhiệt luyện)
  • Trempe à la flamme
   sự tôi lửa
  • Trempe au four
   sự tôi trong lò
  • Trempe à l'huile
   sự tôi dầu
  • Trempe par induction
   sự tôi cảm ứng
  • Trempe préalable
   sự tôi sơ bộ
  • Trempe sur presse
   sự tôi trên máy cán
  • Trempe rotative
   sự tôi quay
  • Trempe suivie de revenue
   sự tôi và ram (liên hợp)
  • Trempe superficielle
   sự tôi bề mặt
 • (nghĩa bóng) nghị lực tinh thần; tính kiên cường
  • Un homme de cette trempe
   một người có nghị lực tinh thần như thế
 • (ngành in) như trempage
 • (thông tục) trận đòn
  • Recevoir une trempe
   bị một trận đòn
Related search result for "trempe"
Comments and discussion on the word "trempe"