Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
triomphe
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • cuộc chiến thắng
 • sự thắng lới, sự thành công rực rỡ
  • Le tiomphe d'une politique
   sự thắng lợi của một chính sách
 • sự hoan hô nhiệt liệt
  • Faire un triomphe aux artistes
   nhiệt liệt hoan hô các nghệ sĩ
 • (nghĩa rộng) sự hoan hỉ, sự hân hoan
  • Air de triomphe
   vẻ hoan hỉ
 • sở trường
  • Le chant est son triomphe
   hát là sở trường của nó
 • (sử học) vinh dự khải hoàn; lễ khải hoàn
  • Décerner le triomphe à un général romain
   ban thưởng vinh dự khải hoàn cho một vị tướng La Mã
  • arc de triomphe
   xem arc
  • en triomphe
   giữa tiếng hoan hô nhiệt liệt
  • porter quelqu'un en triomphe
   kiệu ai lên mà hoan hô
danh từ giống đực (đánh bài) (đánh cờ)
 • trò chơi triomfơ
 • con triomfơ (chủ bài)
Related words
Related search result for "triomphe"
Comments and discussion on the word "triomphe"