Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
uncalled
/'ʌn'kɔ:ld/
Jump to user comments
tính từ
  • không được gọi, không được mời
Related search result for "uncalled"
Comments and discussion on the word "uncalled"