Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
reason
/'ri:zn/
Jump to user comments
danh từ
 • lý do, lẽ
  • by reason of
   do bởi
  • the reason for my absence
   lý do tôi vắng mặt
  • for the some reason
   cũng vì lẽ ấy
 • lý trí, lý tính
  • only man has reason
   chỉ có con người mới có lý trí
 • lẽ phải, lý, sự vừa phải
  • to listen to reason; to hear reason
   nghe theo lẽ phải
  • to bring a person to reason
   làm cho người nào thấy được lẽ phải
  • there is reason in what you say
   anh nói có lý
  • light of reason
   ánh sáng của lẽ phải
  • without rhyme or reason
   vô lý
  • to do something in reason
   làm gì có mức độ vừa phải
động từ
 • sự suy luận, suy lý, lý luận
  • to reason on (about) at subject
   suy luận về một vấn đề
 • tranh luận, cãi lý, cãi lẽ
  • to reason with someone
   tranh luận với ai, cãi lý với ai
 • dùng lý lẽ để thuyết phục
  • to reason someone into doing something
   dùng lý lẽ để thuyết phục ai làm gì
 • (+ out) suy ra, luận ra, nghĩ ra
  • to reason out the answers to a question
   suy ra câu trả lời của câu hỏi
 • trình bày mạch lạc, trình bày với lý lẽ
Related search result for "reason"
Comments and discussion on the word "reason"