Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
undid
/'ʌn'du:/
Jump to user comments
ngoại động từ undid; undone
 • tháo, cởi, mở
  • to undo a knitting
   tháo một cái áo đan
  • to undo a parcel
   mở một gói
  • to undo one's dress
   mở khuy áo
 • xoá, huỷ
  • to undo a contract
   huỷ một hợp đồng
 • phá hoại, làm cho đồi truỵ, làm hư hỏng, làm hại đến thanh danh
  • drink has undone him
   rượu chè đã làm nó hư hỏng
Related search result for "undid"
Comments and discussion on the word "undid"