Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
va
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • 1 đgt Đại từ ngôi thứ ba, chỉ đàn ông dùng với ý coi thường: Suốt một đời va sẽ khổ sở (ĐgThMai).
  • 2 đgt Chạm mạnh: Em bé ngã va vào ghế.
Related search result for "va"
Comments and discussion on the word "va"