Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
verify
/'verifai/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • thẩm tra, kiểm lại
  • to verify a statement
   thẩm tra một lời tuyên bố
  • to verify the items of a bill
   kiểm lại các khoản của một hoá đơn
 • xác minh (lời nói, sự kiện)
  • to verify a witness
   xác minh một lời khai làm chứng
 • thực hiện (lời tiên đoán, lời hứa...)
Related words
Related search result for "verify"
Comments and discussion on the word "verify"