Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
swear
/sweə/
Jump to user comments
danh từ
 • lời thề
 • lời nguyền rủa, câu chửi rủa
ngoại động từ swore; sworn
 • thề, thề nguyền, tuyên thệ
  • to swear eternal fidelity
   thề trung tành muôn đời
 • bắt thề
  • to swear somebody to secrecy
   bắt ai thề giữ bí mật
nội động từ
 • chửi, nguyền rủa
IDIOMS
 • to swear at
  • nguyền rủa (ai)
 • to swear by
  • (thông tục) tỏ ra tin, tỏ ra tín nhiệm
  • đưa ra (để làm thí dụ)
  • viện (ai, thần thánh...) để thề
   • to swear by Jupiter; to swear by all Gods
    thề có trời
 • to swear off
  • thề bỏ, thề chừa (rượu...)
Related search result for "swear"
Comments and discussion on the word "swear"