Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
control
/kən'troul/
Jump to user comments
danh từ
 • quyền hành, quyền lực, quyền chỉ huy
  • to have control over the whole district
   có quyền hành khắp vùng
 • sự điều khiển, sự lái, sự cầm lái
  • to lose control over one's car
   không còn điều khiển nổi cái xe nữa
 • sự kiềm chế, sự nén lại
  • to keep someone under control
   kiềm chế ai, không thả lỏng ai
  • to keep one's temper under control
   nén giận, bình tĩnh
 • sự kiểm tra, sự kiểm soát, sự thử lại; tiêu chuẩn so sánh (bằng thí nghiệm để xác định đúng sai)
  • control experiment
   thí nghiệm kiểm tra
 • trạm kiểm tra (máy móc, ôtô, máy bay trên đường đi)
 • đoạn đường đặc biệt (ô tô phải tuân theo sự hướng dẫn như giảm tốc độ...)
 • (số nhiều) bộ điều chỉnh (hướng tốc độ của máy bay...)
 • hồn (do bà đồng gọi lên)
IDIOMS
 • beyond (out of) control
  • không điều khiển được, không chỉ huy được, không làm chủ được
   • the situation is out of control
    tình hình không ai làm chủ, tình hình hỗn loạn
 • to be under the control of somebody
  • bị ai điều khiển chỉ huy, bị ai xỏ mũi
 • to get (have, keep) under control
  • kiềm chế được, kìm lại được, làm chủ được
 • to go out of control
  • không điều khiển được nữa, không theo sự điều khiển (máy bay)
 • to have complete control of something
  • nắm chắc được cái gì, làm chủ được cái gì
 • to take control
  • nắm quyền điều khiển, nắm quyền chỉ huy
 • thought control
  • sự hạn chế tự do tư tưởng
ngoại động từ
 • điều khiển, chỉ huy, làm chủ
  • to control the traffic
   điều khiển sự giao thông
 • kiềm chế, cầm lại, kìm lại, nén lại, dằn lại
  • to control oneself
   tự kiềm chế, tự chủ
  • to control one's anger
   nén giận
 • kiểm tra, kiểm soát, thử lại
 • điều chỉnh, qui định (giá hàng...)
Related search result for "control"
Comments and discussion on the word "control"