Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vicieux
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) thói hư, hư, hư hỏng
  • Inclination vicieuse
   khuynh hướng theo thói hư
  • Enfant vicieux
   đứa trẻ hư
 • trụy lạc
  • Homme vicieux
   người trụy lạc
  • Air vicieux
   vẻ trụy lạc
 • (thân mật) có ý thích kỳ quặc
  • Il faut être vicieux pour aimer ça
   phải là người có ý thích kỳ quặc mới thích điều đó được
 • giở chứng, bất kham
  • Cheval vicieux
   con ngựa giở chứng
 • (thể dục thể thao) đánh dứ
  • Coup vicieux
   quả đánh dứ
 • không đúng, sai
  • Prononciation vicieuse
   cách phát âm sai
  • cercle vicieux
   xem cercle
Related words
Related search result for "vicieux"
Comments and discussion on the word "vicieux"