Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
virgin
/'və:dzin/
Jump to user comments
danh từ
 • gái trinh, gái đồng trinh
 • (tôn giáo) bà sơ đồng trinh
 • (tôn giáo) (the Virgin) đức Mẹ; ảnh đức Mẹ, tượng đức Mẹ
  • the [Blessed] virgin
   đức Mẹ đồng trinh
 • sâu bọ đồng trinh (sâu bọ cái có thể tự đẻ trứng thụ tinh không cần đực)
tính từ
 • (thuộc) gái trinh; trinh, tân; trinh khiết, trong trắng
  • virgin woman
   gái trinh
  • virgin modesty
   vẻ thuỳ mị e lệ của người gái trinh
 • chưa đụng đến, hoang, chưa khai phá
  • virgin soil
   đất chưa khai phá
  • virgin clay
   đất sét chưa nung
  • virgin oil
   dầu sống
 • (động vật học) đồng trinh (sâu bọ tự đẻ trứng thụ tinh không cần đực)
Related search result for "virgin"
Comments and discussion on the word "virgin"