Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
version
/'və:ʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • bản dịch
  • the revised version of Lenin's works
   bản dịch đã soát lại các tác phẩm của Lê-nin
 • (ngôn ngữ nhà trường) bài dịch
 • lối giải thích (theo một quan điểm riêng); sự kể lại, sự thuật lại, sự diễn tả
  • the two versions of the same incident
   hai cách giải thích của một sự việc
  • your version on the affair
   cách thuật lại của anh về việc ấy
 • (y học) thủ thuật xoay thai
Related search result for "version"
Comments and discussion on the word "version"