Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
wade
/weid/
Jump to user comments
danh từ
 • sự lội, sự lội qua
nội động từ
 • lội, lội qua
  • to wade through the mud
   lội bùn
  • to wade across a stream
   lội qua suối
 • (nghĩa bóng) làm (việc gì) một cách khó nhọc, làm một cách vất vả
  • to wade through a dull book
   vất vả mãi mới đọc hết được quyển sách tẻ nhạt
ngoại động từ
 • lội qua
IDIOMS
 • to wade in
  • can thiệp vào
  • tấn công dữ dội
  • hăng hái bắt tay vào (việc gì)
 • to wade into
  • công kích kịch liệt
Related words
Related search result for "wade"
Comments and discussion on the word "wade"