Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
wait
/weit/
Jump to user comments
danh từ
 • sự chờ đợi; thời gian chờ đợi
  • to have a long wait at the station
   phải chờ đợi lâu ở ga
 • sự rình, sự mai phục; chỗ rình, chỗ mai phục
  • to lie in wait for
   nằm rình, mai phục
  • to lay wait for
   bố trí mai phục; đặt bẫy
 • (số nhiều) người hát rong ngày lễ Nô-en
nội động từ
 • chờ, đợi
  • to wait until (till)...
   ... đợi đến khi...
  • please wait a bit (moment, minute)
   xin đợi một lát
  • to wait about (around)
   đứng chờ lâu một chỗ
  • to wait for somebody
   chờ ai
  • to keep a person waiting
   bắt ai chờ đợi
  • wait and see!
   chờ xem
 • hầu bàn
  • to wait at table; mỹ to wait on table
   hầu bàn
ngoại động từ
 • chờ, đợi
  • to wait orders
   đợi lệnh
  • to wait one's turn
   đợt lượt mình
 • hoãn lại, lùi lại
  • don't wait dinner for me
   cứ ăn trước đừng đợi tôi
 • (từ cổ,nghĩa cổ) theo hầu
IDIOMS
 • to wait on (upon)
  • hầu hạ, phục dịch
  • đến thăm (người trên mình)
  • (thể dục,thể thao) bám sát (địch thủ)
 • to wait up for someone
  • (thông tục) thức đợi ai
Related search result for "wait"
Comments and discussion on the word "wait"