Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
writ
/rit/
Jump to user comments
danh từ
 • (pháp lý) lệnh; giấy đòi; trát
  • a writ of arrest
   lệnh bắt, trát bắt
  • a writ of attachment
   lệnh tịch biên
IDIOMS
 • Holy (Sacred) Writ
  • (tôn giáo) kinh thánh
(từ cổ,nghĩa cổ) thời quá khứ & động tính từ quá khứ của write
Comments and discussion on the word "writ"