Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
ward
/wɔ:d/
Jump to user comments
danh từ
 • sự trông nom, sự bảo trợ; sự giam giữ
  • to whom is the child in ward?
   đứa bé được đặt dưới sự bảo trợ của ai?
  • to put someone in ward
   trông nom ai; giam giữ ai
 • khu, khu vực (thành phố)
  • electoral ward
   khu vực bầu cử
 • phòng, khu (nhà thương); phòng giam (nhà tù)
  • isolation ward
   khu cách ly
 • (số nhiều) khe răng chìa khoá
 • (từ cổ,nghĩa cổ) (thể dục,thể thao) thế đỡ
IDIOMS
 • to keep watch and ward
  • canh giữ
ngoại động từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) trông nom, bảo trợ
IDIOMS
 • to ward off
  • tránh, đỡ, gạt (quả đấm)
   • to ward off a blow
    đỡ một đòn
   • to ward off a danger
    tránh một sự nguy hiểm
  • phòng, ngăn ngừa (tai nạn)
Related search result for "ward"
Comments and discussion on the word "ward"