Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
wordy
/'wə:di/
Jump to user comments
tính từ
 • dài dòng
  • a wordy telegram
   bức điện dài dòng
  • wordy person
   người nói dài
 • khẩu, (bằng) miệng
  • a wordy battle
   một cuộc đấu khẩu
Related words
Related search result for "wordy"
Comments and discussion on the word "wordy"