Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
xúc động
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • s'émouvoir; être touché; être remué
  • Xúc động trước sự bất hạnh của kẻ khác
   être touché du malheur d'autrui
  • Cô ta rất xúc động
   elle était très remuée
  • mối xục động
   émoi; émotion
Related search result for "xúc động"
Comments and discussion on the word "xúc động"