Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
you
/ju:/
Jump to user comments
đại từ
 • anh, chị, ông, bà, ngài, ngươi, mày; các anh, các chị, các ông, các bà, các ngài, các người, chúng mày
  • you all know that...
   tất cả các anh đều biết rằng...
  • he spoke of you
   hắn ta nói về anh
  • if I were you
   nếu tôi là anh
  • you there what is your name?
   anh kia, tên anh là gì?
 • ai, người ta
  • you never can tell
   ai biết đâu được
Related search result for "you"
Comments and discussion on the word "you"