Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
đò
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • dt. Thuyền nhỏ chở khách trên sông nước: chèo đò qua sông.
Related search result for "đò"
Comments and discussion on the word "đò"