Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • ph. Nh. ùa : Nước nông giang chảy ồ vào cánh đồng.
  • th. Từ tỏ ý ngạc nhiên : ồ ! Trúng số à ?
Related search result for "ồ"
Comments and discussion on the word "ồ"