Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
envoyer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • sai đi, cử đi, phái đi
  • Envoyer un ambassadeur
   phái một đại sứ đi
 • gửi đi
  • Envoyer une lettre
   gửi một bức thư đi
 • cho, ban, giáng
  • Dieu a envoyé de terribles cataclysmes
   trời đã giáng những tai biến ghê gớm
 • phát ra
  • Lumière que le soleil envoie
   ánh sáng mà mặt trời phát ra
 • ném, phóng, nã
  • Envoyer des pierrer dans un étang
   ném đá xuống ao
  • envoyer des coups de canon
   nã pháo
 • đẩy, ẩy
  • Envoyer quelqu'un à terre
   ẩy ngã ai xuống đất
  • c'est le ciel qui vous envoie
   ông là cứu tin của chúng tôi
  • envoyer au diable; envoyer à tous les diables
   (thân mật) tống cổ đi
  • envoyer dans l'autre monde
   (thân mật) làm chết, giết chết
  • envoyer les couleurs
   kéo cờ chào
  • envoyer promener (paitre, coucher)
   (thân mật) đuổi cổ đi
  • envoyez!
   bắn! (lệnh bắn pháo)
Related search result for "envoyer"
Comments and discussion on the word "envoyer"